Svenska Inner Wheel Rådet

Styrelse och funktionärer för verksamhetsår 2017 - 2018

Valda VU-medlemmar

 • Rådspresident Ingelög Wyndhamn

 • Vice rådspresident Pia Elmgren

 • Immediate past rådspresident Margareta Wesslau 

 • Rådssekreterare Birgitta Gleerup 

 • Rådsskattmästare Lena Nennefors 

Övriga utsedda funktionärer

 • Rådsrevisor Margaretha Warnholtz 

 • Rådsrevisor Ingegerd Zirkelbach 

 • Rådsrevisorssuppleant Bodil Bergstrand

 • Rådsrevisorssuppleant  Vivi-Ann Wahlgren 

 • Redaktör IW-Nytt Kerstin Jonson 

 • Matrikelredaktör Lena Blom 

 • Rådsarkivarie  Rigmor Börjesson 

 • Rådets IT-samordnare Annika Ahlqvist

 • Rådets webmaster Elisabeth von Friesendorff 

I Rådet ingår också våra nio distriktspresidenter

______________________________________________