fortsättning  Organisation ....

Klubbar

Det finns för närvarande (2017) 94 klubbar i Sverige. Klubbarna har vanligtvis möten en gång i månaden under september-juni. En del klubbar har även arrangemang under sommaren, t.ex. luncher, studiebesök eller golftävlingar. Mötesprogrammen varierar. Det kan vara föredrag, studiebesök eller underhållning ofta i kombination med en måltid. Inner Wheel är ingen hjälporganisation men en hjälpande organisation. Klubbarna stödjer idag framgångsrikt både gemensamma och egna projekt.

Distrikt

Landets klubbar är indelade i nio distrikt. I varje distrikt finns en styrelse, som består av klubbdelegater och ett verkställande utskott. Ordförande är distriktspresidenten, som i sin tur representerar sitt distrikt i det nationella rådet - Svenska Inner Wheel Rådet. Distriktsstyrelsen träffas höst och vår och behandlar gemensamma frågor som berör distriktets klubbar.

Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR)

Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR) är ett samordningsorgan för distrikten och består av de nio distriktsordförandena samt ett verkställande utskott (VU) med president/ordförande, vice president/vice nationalrepresentant, immediate past president/nationalrepresentant/ RISO (International Service Organiser), sekreterare, skattmästare samt de nio distriktspresidenterna. SIWRs verksamhetsår omfattar perioden 1 juli-30 juni.

International Inner Wheel (IIW)

International Inner Wheel (IIW) har mer än 100 000 medlemmar i ca 4 000 klubbar i över 100 länder.  Den internationella organisationen har sitt huvudkontor i England. Den leds av ett verkställande utskott, som består av världspresidenten, vice världspresidenten och past världspresidenten samt skattmästaren. Styrelsen i övrigt -The Board - består av 16 Board Directors, valda representanter från olika länder och världsdelar. Högsta beslutande internationella organ är Convention, ett möte som arrangeras vart tredje år. Ort, land och världsdel varierar. På Convention har världens alla klubbar, distrikt och nationella råd rätt att delta. Frågorna har före Convention behandlats och beslutats av världen alla klubbar – en sann medlemsdemokrati!

2017-06-06 KJn

 

fortsättning Översikt över Inner Wheel i världen ....

Inner Wheel är inte enbart samlat i enskilda länder. I vissa områden finns det klubbar i olika länder, som tillsammans bildar ett eller flera distrikt. I andra områden finns det enskilda klubbar, som inte har någon distriktstillhörighet alls, utan lyder direkt under Internationella Inner Wheel (IIW).

Vissa länder har ett nationellt råd, en styrelse, och har en nationalrepresentant. Andra saknar nationellt råd men har ändå en nationalrepresentant.

Det finns 32 nationalrepresentanter – var och en är länken mellan sitt land och IIW och Headquarter (HQ). I fjorton av dessa länder finns det enbart en nationalrepresentant- inget nationellt råd, styrelse. Där är det vart och ett av de olika distrikten, som styr, men de har en gemensam nationalrepresentant, som ansvarar för kontakter med IIW. Det är så i t ex Turkiet, Pakistan, Mexiko och Sydafrika.

I länder där det saknas både nationellt råd, styrelse, och nationalrepresentant, är det de olika distrikten, som själva står för kontakten med IIW och HQ. Så är det i t ex Kroatien, Österrike och på Island.

Vidare finns de 62 icke distriktstillhöriga klubbar, där varje klubb arbetar för sig, har klubbavgift och betalar avgift direkt till IIW, men inga avgifter till något distrikt eller råd, då det saknas såsom i Spanien och Serbien med två klubbar vardera.

Vart tredje år samlas medlemmarna till en världskongress (Convention) och röstar om gemensamma frågor. Alla medlemmar har rätt att delta och varje klubb, distrikt och nationellt råd har rätt att rösta.

Ovanstående sammanställning visar att bilden av IIW skiftar. Denna verklighet ligger naturligtvis till grund för våra stadgar (Constitution).

Källor: International Inner Wheel Directory 2014-2015, och IIW:s hemsida 

Anita Pärsson Nationalrepresentant/RISO 2010-2011

Reviderad 2015-06-10

Kristina Andersson Nationalrepresentant/RISO 2014-2015