fortsättning Översikt över Inner Wheel i världen ....

Inner Wheel är inte enbart samlat i enskilda länder. I vissa områden finns det klubbar i olika länder, som tillsammans bildar ett eller flera distrikt. I andra områden finns det enskilda klubbar, som inte har någon distriktstillhörighet alls, utan lyder direkt under Internationella Inner Wheel (IIW).

Vissa länder har ett nationellt råd, en styrelse, och har en nationalrepresentant. Andra saknar nationellt råd men har ändå en nationalrepresentant.

Det finns 32 nationalrepresentanter – var och en är länken mellan sitt land och IIW och Headquarter (HQ). I fjorton av dessa länder finns det enbart en nationalrepresentant- inget nationellt råd, styrelse. Där är det vart och ett av de olika distrikten, som styr, men de har en gemensam nationalrepresentant, som ansvarar för kontakter med IIW. Det är så i t ex Turkiet, Pakistan, Mexiko och Sydafrika.

I länder där det saknas både nationellt råd, styrelse, och nationalrepresentant, är det de olika distrikten, som själva står för kontakten med IIW och HQ. Så är det i t ex Kroatien, Österrike och på Island.

Vidare finns de 62 icke distriktstillhöriga klubbar, där varje klubb arbetar för sig, har klubbavgift och betalar avgift direkt till IIW, men inga avgifter till något distrikt eller råd, då det saknas såsom i Spanien och Serbien med två klubbar vardera.

Vart tredje år samlas medlemmarna till en världskongress (Convention) och röstar om gemensamma frågor. Alla medlemmar har rätt att delta och varje klubb, distrikt och nationellt råd har rätt att rösta.

Ovanstående sammanställning visar att bilden av IIW skiftar. Denna verklighet ligger naturligtvis till grund för våra stadgar (Constitution).

Källor: International Inner Wheel Directory 2014-2015, och IIW:s hemsida 

Anita Pärsson Nationalrepresentant/RISO 2010-2011